Dostupné služby oblasť: Dane, financie - Financie

Informovanie o verejnom obstarávaní

Mesto a obec je v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „zákon“) sú verejnými obstarávateľmi.

Oblasti služieb
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. Služba je určená pre registrované právnické osoby poskytujúce sociálne služby.

Poskytovanie nenávratných dotácií

Samospráva má záujem o rozširovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských, športových, sociálnych, dobrovoľníckych, publikačných, vzdelávacích a tvorivých voľnočasových aktivít obyvateľov mesta a obce s dôrazom na deti a mládež aj tým, že tieto aktivity finančne podporuje prostredníctvom grantových programov. 

Potvrdzovanie výšky záväzkov voči obci

Žiadateľ – daňovník má možnosť požiadať o potvrdenie výšky záväzkov voči obci.

Oblasti služieb
Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

Povinnosť zverejňovania zmlúv je definovaná zákonom č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Oblasti služieb